Malusog ang Sikat ng Araw sa Ika-walo ng Umaga

Binabalak kong maging payak
Iiwasan ang paglalakad nang may kung anu-anong tinitingnan
Marami ang pulubing nagsasayaw sa lansangan
Paroo’t parito ang namimili sa tindahan
Walang tahimik na pahingahan
Hindi malapitan ang simbahan
Napakatagal ng katarungan.

Susubukan kong maging payak
Malusog ang sikat ng araw sa ika-walo ng umaga
Ito lamang ang gagawin – maglalakad, maglalakad
Paakyat sa bangketang papunta sa noon ay burol ngayo’y paaralan
Walang reklamong nilalanghap
Ang buga ng usok mula sa mga sasakyan
Kasabay ng mga walang-muwang
Walang hinahabol, walang binabantayan
Payak ang paghingal.

Tutuparin ko ang pagiging payak
Isang tunguhin lang sa bawat pag-alis ng bahay
At pagdating doon ay babalik lamang
Hindi na lilingon hindi na sisinsay hindi mag-aalam
Ng mga pighati
Maliban na lamang kung sa ‘king paglabas
Di man lang masilaw
Pagkat walang araw.

Jophen Baui/ Enero 8, 2010

Portrait of the Damned

God’s spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled.” Galatians 5:22-23

Portrait of the Damned

The face is glum as always

Drawn lonely drooping lines

On sides of lips convey besottedness

To things unhappy such as pain.

Each day a blot of black on blue

And bluer still it goes,

“Hello to hatred unresolved.”

The perfect host

Hugging fears the moment they approach.

Why! complaining is a truer friend,

Praise, the unwelcome stranger.

Sleek patronage in honesty’s proud name

Dances with all liars

And woe to happy, loving, good…

They can’t be real.

(JCB, October 1, 2009)

“Prayer (I)”

“Prayer (I)”
by George Herbert (1593-1633)

Prayer, the church’s banquet; angels’ age,
God’s breath in man returning to his birth;
The soul in paraphrase, heart in pilgrimage;
The Christian plummet sounding heaven and earth;

Engine against th’ Almighty, sinner’s tower,
Reversed thunder, Christ-side-piercing spear,
The six days’ world transposing in an hour;
A kind of tune which all things hear and fear:

Softness and peace and joy and love and bliss;
Exalted manna, gladness of the best;
Heaven in ordinary, man well dressed,
The milky way, the bird of paradise,

Church-bells beyond the stars heard, the soul’s blood,
The land of spices; something understood.